Knusjes

Algemene voorwaarden

1. Toepassing
Behoudens uitdrukkelijk afwijkend en schriftelijk beding is elke verkoop uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden die voorkomen op documenten van de koper kunnen niet beschouwd worden als een dergelijk uitdrukkelijk afwijkend en schriftelijk beding. Afwijkingen die desgevallend worden toegestaan op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op de verkoop waarvoor ze werden toegestaan. De ontvangst door de koper van documenten die deze algemene voorwaarden vermelden, geldt voor hem als aanvaarding. Bij aanvang van de prestatie worden de contracten verondersteld onherroepelijk te zijn goedgekeurd.

2. Levering
De levering gebeurt in beginsel "Ex Works" en in overeenstemming met de voorwaarden op de bestelbon. De leveringstermijn heeft een louter indicatieve waarde. Het overschrijden van de leveringstermijn geeft de koper geen recht op de betaling van vergoedingen, De bestelling kan wel geannuleerd worden. Vertragingen te wijten aan overmacht of enige gebeurtenis buiten de controle van Knusjes.be, geven haar evenwel het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tijdens de duur van het voorval.

3. Betaling
In principe zijn alle rekeningen betaalbaar in EURO in België, tegen de nettoprijs en zonder disconto, voordat levering plaats heeft.

4. Klachten
Eventuele klachten moeten schriftelijk worden gemeld binnen de vijf (5) werkdagen na de levering voor wat betreft de goederen of na de factuurdatum voor alle andere punten. Tenzij anders vermeld op de factuur, stemt de factuurdatum overeen met de leveringsdatum. De koper heeft nooit het recht om betalingen geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van betwisting, om welke reden dan ook.

5. Eigendom en Risico
De eigendom van de goederen gaat slechts over op de koper na volledige betaling van de prijs en Knusjes.be behoudt zich het recht voor om de goederen desgevallend terug te vorderen. Vanaf de levering worden alle risico's gedragen door de koper.

6. Aansprakelijkheid
De burgerlijke aansprakelijkheid van Knusjes.be is beperkt tot de prijs van de aangekochte producten die de schade hebben veroorzaakt en maximaal tot de bedragen die zij ontvangt van haar verzekeraars uit hoofde van de polissen die van kracht waren op het ogenblik van de bestelling. In elk geval beperkt de aansprakelijkheid van Knusjes.be zich tot de rechtstreekse schade met uitsluiting van gevolgschade.

7. Rechtskeuze
Belgisch recht is van toepassing op alle punten die niet uitdrukkelijk worden geregeld in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden en alle geschillen hieromtrent. In geval van betwisting, als eiser of als verweerder, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Knusjes.be bevoegd.

8. Verzaking
Het feit dat Knusjes.be één of meer clausules die in haar voordeel gestipuleerd wordt(en) in deze algemene voorwaarden niet toepast, betekent niet dat zij verzaakt aan de mogelijkheid zich op deze bepaling(en) te beroepen.